Zasady/Rules

 1. Wyzwanie Mapka Kartkowa rozpoczyna się 10  danego miesiąca i trwa cały miesiąc.
 2. Można zgłosić na nie prace w formie kartki, taga, okładki notesu.
 3. Wyzwanie Mapka LO rozpoczyna się 30  danego miesiąca i trwa cały miesiąc.
 4. Można na nie zgłosić prace w formie scrapa/LO, art journal
 5. Praca na wyzwanie musi być nowa, nie publikowana przed ogłoszeniem wyzwania. Można ją jednocześnie zgłosić do innych wyzwań (dowolna ilość). Nie wolno łaczyć tylko z innym wyzwaniem mapkowym.
 6. Praca powinna mieć formę fizyczną (nie digital scrapbooking), adekwatną do wytycznych wyzwania.
 7. Na swoim blogu należy zamieścić nasz podlinkowany do bloga wyzwaniowy banerek i link do posta z wyzwaniem.
 8. Pracę należy dodać przy pomocy "żabki". Linkujemy notkę z pracą, nie całego bloga. Jeśli są problemy z działaniem żabki, pracę można zgłosić w komentarzach.
 9. Zgłaszane prace można zamieszczać zarówno na blogu (z banerkiem i linkiem do wyzwania), ale także w galeriach typu Facebook, Picasa i inne. Pod zdjęciem prosimy umieścić w komentarzu lub opisie link do wyzwania. W przypadku facebooka i galerii prosimy o takie ustawienia prywatności zdjęcia, aby pracę można było bez problemu obejrzeć (bez dodatkowego logowania się etc.)
 10. Każda pracę staramy się skomentować - prosimy o rozważenie wyłączenia weryfikacji słownej w komentarzach. W przypadku Facebooka, galerii itp. praca zostanie skomentowana, jeśli pozwolą na to ustawienia prywatności.
 11. Zwycięską pracę wybiera DT w drodze głosowania.
 12. Do wyróżnienia rozpatrywane są wszystkie prace, jeśli tylko spełniają wytyczne wyzwania. 
 13. Zwycięska praca otrzymuje spersonalizowany baner, a jej autor nagrodę, jeśli taka jest przewidziana w danym wyzwaniu.
 14. Dobrze się bawimy! :)
 1.   The Card Sketch starts on 10th day of the month  and lasts whole month.
 2.  You can enter this challenge with a card, tag or a cover of notebook.
 3.  The Layout Sketch starts on 30th day of the month and lasts whole month.
 4. You can enter this challenge with an LO or an art journal.
 5. The artwork made for the challenge must be new, not published before the announcement of the challenge. You may combine our challenges with any non-sketch challenges that allow it or any of your design team work - as many as you like.
 6. The artwork should take the physical form (no digital scrapbooking), adequate to the challenge guidelines.
 7. You should place our banner on your blog (in the sidebar) hyperlinked to our challenge blog and add a link to the particular challenge post.
 8.  The artwork must be added using the linky tool. We only accept blog entries that are linked up to the actual blog post, not entire blog. If there are problems with linky tool the artwork can be submitted in the comments of the first post anouncing the challenge.
 9. Submitted work can be published in a blog post (with  a banner and a link to challenge), but also in galleries like Facebook, Picasa and others. Please post the link to the challenge in the comment or description under the picture. In the case of Facebook and galleries please change the photo privacy settingsso that your artwork can be easily seen (without additional signing-up, etc.)
 10. We do our best to ensure that each participant receives comments from our design team members. We can only do this if they do not have Word Verification on their blogs. In the case of Facebook, galleries, etc. work will be commented on only if it's allowed by the privacy settings.
 11. DT selects the winning work by voting.
 12. All the works are considered for the awards, as long as they meet the challenge guidelines.
 13. The winning artwork receives a personalized banner, and its author gets award if one is provided in the challenge.
 14. Let's have a good time! :)

              Brak komentarzy:

              Prześlij komentarz